SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie I rundy oceny wniosków

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu wpłynęło 10 wniosków.

W dniu 3 września br. Wnioski zostały poddane ocenie. W wyniku prac komisji 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 6 wniosków uzyskało ocenę negatywną.
W związku z powyższym 4 podmioty otrzymają propozycję podpisania umowy.
Do pozostałych wnioskodawców wyślemy pisma informujące o wyniku oceny wraz z dokumentami.