Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald w okresie 01.10.2016 r.-31.12.2017 r. realizuje projekt „Aktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski).

Projekt skierowany jest do 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 2. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, w ramach którego udzielane będzie także wsparcie psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 5. 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców,

oraz wsparcie towarzyszące:

 1. Stypendia stażowe – 1 850 zł brutto miesięcznie,
 2. Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Zapraszamy do udziału!

pdf Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja Regulaminu projektu "Aktywni"

W regulaminie doprecyzowano zapisy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu uczestników.

Dokument Programu WORD Regulamin projektu


ROZEZNANIE RYNKU nr 1/A/2016

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald nawiąże współpracę z 2 psychologami w celu realizacji zadania poradnictwo psychologiczne grupowe i poradnictwo psychologiczne indywidualne, w ramach projektu „Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Przedmiotem rozeznania jest wybór psychologów w celu wykonania usługi kompleksowego poradnictwa psychologicznego grupowego i indywidualnego obejmującego Coaching na terenie subregionu ełckiego, w miejscowości Ełk dla min.120 uczestników/czek projektu bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat. Dodatkowo, osoby te należą do co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

Przedmiotem rozeznania jest wybór 2 psychologów, którzy przeprowadzą Poradnictwo psychologiczne obejmujące Coaching, w wymiarze 2 spotkań indywidualnych po 2 godziny z każdym uczestnikiem projektu, (6h na uczestnika projektu), Spotkania odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb Uczestników Projektu w miesiącach grudzień 2016 – styczeń 2017 r. Wsparcie grupowe 4h/uczestnika/czkę, Łącznie 24h (po 12 godz./psycholog). Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Do składania ofert zapraszamy Psychologów, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. Posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Dz.U.2005 Nr 64, poz. 1365 z psychologii. 2. Posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego danego wsparcia, w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia prowadzonego w ramach projektu. Osoby zainteresowane wykonaniem ww. usług prosimy o przesłanie oferty cenowej tj. cena brutto usługi za godzinę rozumiana jako 45 min., wraz z CV, listem motywacyjnym i dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Oferty (CV, list motywacyjny i ofertę cenową) należy składać elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr (87) 610 24 28, pocztą lub osobiście w Ośrodku Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk, w terminie do 28.10.2016 r. do godz. 9.00.


 Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald nawiąże współpracę z osobą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Dokument Programu WORD OFERTA

Dokument Programu WORD FORMULARZ OFERTOWY

Dokument Programu WORD OŚWIADCZENIE

Dokument Programu WORD WYNIKI

Dokument Programu WORD WYNIKI


Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald nawiąże współpracę z Agencją Zatrudnienia w celu realizacji zadań w projekcie „Aktywni” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Dokument Programu WORD OFERTA

Dokument Programu WORD FORMULARZ OFERTOWY

Dokument Programu WORD OŚWIADCZENIE

Dokument Programu WORD WYNIKI


Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald realizuje projekt „Aktywni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia kalkulacji kosztowej dotyczącej wynajmu sali szkoleniowej na zajęcia grupowe, wynajmu sal na doradztwo, obiadu, przerw kawowych dla uczestników projektu, zgodnie z załącznikami.

1. Sala szkoleniowa,
2. Sale na doradztwo,
3. Obiad,
4. Przerwa kawowa,
5. Oświadczenie do oferty.


 Rekrutacja przedłużona do 18 listopada!

Informujemy, że zostało jeszcze kilka miejsc w projekcie „Aktywni”. Osoby chętne, spełniające kryteria uczestnictwa zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu. Formularz rekrutacyjny można pobrać ze stronny projektu www.grondwald.pl, lub w biurze projektu ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk.

Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w biurze projektu ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk.


 Trener pracy w projekcie „Aktywni”!

Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy przewidzieliśmy w projekcie wsparcie trenera pracy. Zadaniem osoby na stanowisku trenera pracy będzie pomoc osobie z niepełnosprawnością na rożnych etapach aktywizacji zawodowej. Od przygotowania do pracy – określenia możliwości i potrzeb, poprzez poszukiwanie pracy i proces rekrutacyjny, aż do jej podjęcia. Jego zadaniem będzie również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Osoby niepełnosprawne, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności maja problemy z dotarciem do biura projektu lub z innych powodów maja trudności ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zachcemy do kontaktu telefonicznego/mailowego z pracownikami biura projektu, pod nr 87 610 24 28 lub 500 019 648, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rozeznanie rynku 6/A/2016

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald realizuje projekt „Aktywni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia kalkulacji kosztowej dotyczącej wykonania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu zgodnie z załącznikiem.

Dokument programu WORD Specyfikacja


Wyniki rekrutacji projektu "Aktywni"

Pracownicy Ośrodka Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald będą kontaktować się telefonicznie z każdą osobą, która zgłosiła się do udziału w Projekcie"

1. Lista - zakwalifikowani
2. Lista rezerwowa


Harmonogram wsparcia przeznaczony dla uczestników projektu "Aktywni"

Dokument programu WORD Harmonogram do pobrania


Szkolenie "Szukam pracy"

Listy uczestników:

Dokument programu WORD 28.11.2016

Dokument programu WORD 29.11.2016

Dokument programu WORD 30.11.2016

Dokument programu WORD 01.12.2016

Dokument programu WORD 02.12.2016

Dokument programu WORD 05.12.2016


Wyniki postępowań: 5/A/2016, 6/A/2016

Dokument programu WORD Wyniki


Harmonogram poradnictwa indywidualnego

Dokument programu WORD 3-10 grudnia 2016

Dokument programu WORD 12-17 grudnia 2016

Dokument programu WORD 19-22 grudnia 2016

Dokument programu WORD 27-30 grudnia 2016

Dokument programu WORD 2-5 styczeń 2017

Dokument programu WORD 9-14 styczeń 2017

Dokument programu WORD 16-21 styczeń 2017


Informujemy, iż w dniu 07.12.2016 r. na zajęciach „Poradnictwa Zawodowego" – warsztaty grupowe zastępstwo za Panią Magdę Salitrę będzie miała Pani Elżbieta Chlebiej.


Informujemy, iż w dniu 14.12.2016 r. na zajęciach „Poradnictwa Zawodowego" – warsztaty grupowe zastępstwo za Panią Magdalene Salitrę będzie miała Pani Elżbieta Chlebiej.


ROZEZNANIE RYNKU nr 7/A/2016

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald nawiąże współpracę z osobą pełniącą funkcję trenera pracy w projekcie „Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane wykonaniem ww. zadań prosimy o przesłanie oferty cenowej tj. cena brutto usługi za miesiąc opieki nad 2 osobami niepełnosprawnymi w projekcie„ Aktywni”. CV i dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, należy złożyć elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr (87) 610 24 28, pocztą lub osobiście w Ośrodku Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk, w terminie do 23.12.2016 r.

Dokument programu WORD Formularz ofertowy


Informujemy, iż w dniu 17.12.2016 oraz 19.12.2016 na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym zastępstwo za Panią Jolantę Duliniec będzie miała Pani Barbara Gramza.


W dniu 04.01.2017 w godzinach 12:45-14:15 nie będzie indywidulanego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez Panią Magdalenę Salitrę. Zajęcie z 04.01.2016 zastają przeniesione na 14.01.2016 w godzinach 14:15 -15:45.


Informujemy, że w odpowiedzi rozeznanie rynku nr 7/A/2016 , wpłynęła jedna oferta, złożona przez Panią Annę Brdys.


Staże

W związku z realizacją projektu „Aktywni” zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na 6 miesięczny staż. Udział w stażu jest w 100% finansowany ze środków projektu. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Poniżej wymagane dokumenty:

Dokument programu WORD Wniosek

Dokument programu WORD Program stażu

Dokument programu WORD Oświadczenie organizatora stażu

Aktualizacja listy staży w lutym, w związku z błędnym adresem jednego z podmiotów przyjmujących na staż "Delikatesy „Nati” Zdzisław Maciukiewicz/ ul. Grodzieńska 16 A,19-300 Ełk" wcześniej błędnie podano adres" : "Delikatesy „Nati” Zdzisław Maciukiewicz/ ul. Gdańska 16 A,19-300 Ełk"

Dokument programu WORD Harmonogram staży - marzec (Aktualizacja)

Dokument programu WORD Harmonogram staży - kwiecien (Aktualizacja)

Dokument programu WORD Harmonogram staży - maj

Dokument programu WORD Harmonogram staży - lipiec

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.


Harmonogram pośrednictwa pracy

Dokument programu WORD Harmonogram 19-31 stycznia 2017

Dokument programu WORD Harmonogram 2-28 luty 2017

Dokument programu WORD Harmonogram 6-27 kwiecień 2017

Dokument programu WORD Harmonogram 11-25 maj 2017

Dokument programu WORD Harmonogram 1-29 czerwiec 2017

Dokument programu WORD Harmonogram wrzesień 2017

Dokument programu WORD Harmonogram październik 2017

Dokument programu WORD Harmonogram listopad 2017

Dokument programu WORD Harmonogram grudzień 2017


Harmonogram zajęć teoretycznych - Kurs prawa jazdy kat. C

Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy C,C1,CE,C1E - w terminie od 20.02.2017 r. do 14.04.2017 r.

Dokument programu WORD Harmonogram zajęć teoretycznych


Harmonogram kursów językowych

Dokument programu WORD Harmonogram wsparcia - kursy językowe


Rozeznanie rynku 3/A/2017

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald realizuje projekt „Aktywni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na realizację szkolenia grupowego w temacie „Palacz kotłów CO” dla 4 uczestników projektu „Aktywni”.

Dokument programu WORD Rozeznanie rynku 3/A/2017

Dokument programu WORD WYNIKI


Rozeznanie rynku 4/A/2017

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald realizuje projekt „Aktywni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.
Zapraszamy Państwa do przedstawienia kalkulacji kosztowej dotyczącej realizacji kursów językowych dla 20 uczestników projektu” Aktywni”.

Dokument programu WORD Rozeznanie rynku 4/A/2017


Harmonogram szkolenia na prawa jazdy kat. D, kwalifikacja wstępna uzupełniająca do prawa jazdy kat. D, D1, DE, D1, E

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


Rozeznanie rynku 5/A/2017

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald realizuje projekt „Aktywni”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na realizację kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywni”.

Dokument programu WORD Rozeznanie rynku nr 5/A/2017


Dokument programu WORD Harmonogram wsparcia w projekcie „Aktywni” 1-2 kwiecień 2017

Dokument programu WORD Harmonogram wsparcia w projekcie „Aktywni” 22-23 kwiecień 2017


Wyniki rozeznania rynku nr 4/A/2017

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe w projekcie „Aktywni” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty cenowej na realizacje szkoleń językowych dla uczestników projektu „Aktywni” do biura projektu wpłynęła 1 oferta złożona przez Szkołę językową Modernschool, ul. Tuwima 18,19-300 Ełk.


Wyniki rozeznania rynku nr 5/A/2017

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe w projekcie „Aktywni” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty cenowej na realizacje szkoleń w tematach: 1. Pracownik biurowy z modułem recepcjonista medyczny, 2. Prowadzenie spraw księgowo-rachunkowych, do biura projektu „Aktywni” wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z.o.o.


Rozeznanie rynku nr 6/A/2017

Dokument programu WORD Rozeznanie rynku nr 6/A/2017

Dokument programu WORD Formularz ofertowy


Harmonogram szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


Harmonogram szkolenia - kurs prawa jazdy kat. BE

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


Harmonogram szkolenia - Spawacz TIG

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


Wyniki rozeznania rynku nr 6/A/2017

Dokument programu WORD Wyniki


Harmonogram szkolenia - Opiekun osób starszych

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


Rozeznanie rynku nr 7/A/2017

Dokument programu WORD Rozeznanie rynku nr 7/A/2017


Harmonogram szkolenia „Niezbędnik kulinarny w zakresie przygotowania dań kuchni śródziemnomorskiej w Akademii Kurta Schellera”

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia - czerwiec

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia - wrzesień


Harmonogram szkolenia - Obsługa pieca przemysłowego o mocy powyżej 50 kW

Dokument programu WORD Harmonogram szkolenia


 

Rozeznanie rynku 10/A/2017

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu oszacowanie ceny szkolenia p.n. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -  ECDL Base” dla 30 uczestników projektu „Aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOD CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

1. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul.Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk

Adres strony internetowej zawierającej rozeznanie rynku: www.grondwald.pl

2. PRZDMIOT ROZEZNANIA

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku, proszę o przedłożenie propozycji zorganizowania w/w usługi szkolenia zgodnie z niżej określonymi warunkami do dnia 13.09.2017 r.

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) Base w wymiarze 50 godzin wraz z egzaminami.

Szkoleniem ma zostać objętych 30 osób uczestniczących w projekcie „Aktywni”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. WARUNKI REALIZACJI

 • Zapewnienie badań lekarskich i psychologicznych przed rozpoczęciem szkolenia o ile są niezbędne do kursu.
 • Rozpoczęcie szkolenia: wrzesień 2017 r.
 • Zakończenie szkolenia nie później niż do 13.10.2017 r.
 • Miejsce szkolenia: Ełk
 • Szkolenie będzie się odbywało w dni robocze w godzinach 8.00 - 18.00 lub w weekendy w godzinach 9.00 – 17.00 zależności od preferencji i możliwości uczestniczek/ów projektu, z uwzględnieniem podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne (jeżeli są przewidziane w programie kursu); czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie może przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia; w trakcie zajęć zaplanowane są przerwy w ilości nie mniejszej niż 10 minut na 2 godziny zegarowe, a w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa obiadowa trwająca min. 30 minut. Zajęcia szkoleniowe należy przeprowadzić w sposób ciągły  w układzie poniedziałek – piątek, w przypadkach uzasadnionych szkolenia zajęcia mogą trwać w soboty
  i niedziele.
 • Liczba godzin szkolenia: 50 godzin
 • Wykonawca zapewnienia salę szkoleniową (zarówno do części teoretycznej jak i części praktycznej szkolenia) spełniającej wymogi BHP, przystosowanej dla niepełnosprawnych jeżeli będzie wymagała tego grupa szkoleniowa/lub jej uczestnik, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, klimatyzowana latem, ogrzewana w okresie zimowym, mieszczącej grupę ok. 10 osób; pomieszczenia powinny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie tj. stoły, krzesła, tablicę, projektor, komputery, ekran, flipchart, flamastry lub inne dostosowane do potrzeb szkolenia; do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu,
 • Oznaczenie pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez zamieszczenie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz poinformowania uczestniczek/ów kursu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Bieżące informowanie Zamawiającego telefonicznie (lub mailowo) o nieobecności uczestniczek/ów kursu na zajęciach,
 • Zapewnienie każdej uczestniczce/kowi szkolenia dostępu do sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji kursu, wyodrębnionej dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć zawierający m.in. listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, rejestr wydanych certyfikatów, protokół egzaminacyjny),
 • Zorganizowanie  i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs, potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu przez Uczestniczki/ków kursu oraz zapewnienia wydania uczestniczkom/kom, odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zakresie objętym kursem
 • Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie zgodności z przedłożoną ofertą.

Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

 1. Usługi szkoleniowe muszą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.
 2. Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
 3. Program szkoleniowy powinien być opisany w języku efektów uczenia się.
 4. Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:
 • dzienniki zajęć i listy obecności
 • program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym),
 • materiały szkoleniowe,
 • ewidencja wydanych certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji/kompetencji.

Dokumentacja dotycząca ukończenia szkolenia:

1) Zaświadczenie zgodne z § 18 ust.2 (załącznik Nr 5) rozporządzenia MEN z dnia 11       stycznia.2012r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  2014 poz. 622)

2.)  ECDL Base Certificate - wersja papierowa i karta plastikowa.

 

W przypadku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskanie na jego podstawie kwalifikacje muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami.

Propozycja przeprowadzenia szkolenia powinna zawierać kosztorys usługi w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz całkowity koszt usługi - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr (87) 610 24 28, pocztą lub osobiście w Ośrodku Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk, w terminie do 13.09.2017 r.

doc Formularz Ofertowy


Rozeznanie rynku 11/A/2017

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu oszacowanie ceny szkolenia p.n. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla 12 uczestników projektu „Aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOD CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

1. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk

Adres strony internetowej zawierającej rozeznanie rynku: www.grondwald.pl

2. PRZDMIOT ROZEZNANIA

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku, proszę o przedłożenie propozycji zorganizowania w/w usługi szkolenia zgodnie z niżej określonymi warunkami do dnia 13.09.2017 r.

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w wymiarze 8 godz.

Szkoleniem ma zostać objętych 12 osób uczestniczących w projekcie „Aktywni”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. WARUNKI REALIZACJI

 • Zapewnienie badań lekarskich i psychologicznych przed rozpoczęciem szkolenia o ile są niezbędne do kursu.
 • Rozpoczęcie szkolenia: wrzesień 2017 r.
 • Zakończenie szkolenia nie później niż do 30.09.2017 r.
 • Miejsce szkolenia: Ełk
 • Szkolenie będzie się odbywało w dni robocze w godzinach 8.00 - 18.00 lub w weekendy w godzinach 9.00 – 17.00 zależności od preferencji i możliwości uczestniczek/ów projektu, z uwzględnieniem podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne (jeżeli są przewidziane w programie kursu); czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie może przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia; w trakcie zajęć zaplanowane są przerwy w ilości nie mniejszej niż 10 minut na 2 godziny zegarowe, a w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa obiadowa trwająca min. 30 minut. Zajęcia szkoleniowe należy przeprowadzić w sposób ciągły w układzie poniedziałek – piątek, w przypadkach uzasadnionych szkolenia zajęcia mogą trwać w soboty
  i niedziele.
 • Liczba godzin szkolenia: 8 godzin
 • Wykonawca zapewnienia salę szkoleniową (zarówno do części teoretycznej jak i części praktycznej szkolenia) spełniającej wymogi BHP, przystosowanej dla niepełnosprawnych jeżeli będzie wymagała tego grupa szkoleniowa/lub jej uczestnik, utrzymanej w czystości, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, klimatyzowana latem, ogrzewana w okresie zimowym, mieszczącej grupę ok. 10 osób; pomieszczenia powinny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie tj. stoły, krzesła, tablicę, projektor, komputery, ekran, flipchart, flamastry lub inne dostosowane do potrzeb szkolenia; do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu,
 • Oznaczenie pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia poprzez zamieszczenie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz poinformowania uczestniczek/ów kursu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Bieżące informowanie Zamawiającego telefonicznie (lub mailowo) o nieobecności uczestniczek/ów kursu na zajęciach,
 • Zapewnienie każdej uczestniczce/kowi szkolenia dostępu do sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji kursu, wyodrębnionej dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć zawierający m.in. listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, rejestr wydanych certyfikatów, protokół egzaminacyjny),
 • Zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs, potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu przez Uczestniczki/ków kursu oraz zapewnienia wydania uczestniczkom/kom, odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zakresie objętym kursem
 • Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie zgodności z przedłożoną ofertą.

 

Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

 1. Usługi szkoleniowe muszą być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.
 2. Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
 3. Program szkoleniowy powinien być opisany w języku efektów uczenia się.
 4. Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować:
 • dzienniki zajęć i listy obecności
 • program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym),
 • materiały szkoleniowe,
 • ewidencja wydanych certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji/kompetencji.

Dokumentacja dotycząca ukończenia szkolenia:

 1. Zaświadczenie zgodne z § 18 ust.2 (załącznik Nr 5) rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  2014 poz. 622)
 2. Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności będących przedmiotem szkolenia.

W przypadku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskanie na jego podstawie kwalifikacje muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami.

Propozycja przeprowadzenia szkolenia powinna zawierać kosztorys usługi w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz całkowity koszt usługi - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem pod nr (87) 610 24 28, pocztą lub osobiście w Ośrodku Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk, w terminie do 13.09.2017 r.

doc Formularz ofertowy


Szanowni Państwo,
informujemy, że termin na składanie ofert cenowych na wykonanie usług w ramach rozeznania rynku nr 10/A/2017 oraz nr 11/A/2017 został wydłużony do dnia 15. 09. 2017 r.

 


Harmonogram wsparcia w projekcie „Aktywni”

Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) Base”- Grupa I i II

doc Harmonogram